Skip to main content

Biljartclub “De Freedstjitters”

Biljertferiening “de Freedstjitters” is 20 oktober 1995 troch in trijetal frijwilligers (Martin Roffel, Jan Vermaning en Wilco Kuipers) oprjochte. Der wie doe wol in biljertferiening yn Skarsterbrêge, “De Trije Kûgels “, mar dy balje op tongersdeitejûne en dat binne yn haadsaak wat âlderen. Dat sadwaande wie der sjoen at der ek animo ûnder de jongerein wie om freedtejûne baljen te gean.

De biljerttafel stie doe yn kafee it Anker. Ein 2001 is it Anker ferkocht en koe de klup fierder yn Hjir Ist. Fan 2006 ôf koe de klup wer yn Skarsterbrêge telâne; yn de tenniskantine.

Op it stuit binne der 20 leden en bestiet it bestjoer út:

Foarsitter / sekretaris: Jan Oudega
Ponghâlder: Teake Oudega

Competitiewinnaars

Seizoen 2023/2024: Wilco Kuipers
Seizoen 2022/2023: Riemer Oosterman
Seizoen 2021/2022: gjin winner (troch opleine beperkings)
Seizoen 2020/2021: gjin winner (troch opleine beperkings)
Seizoen 2019/2020: Wilco Kuipers
Seizoen 2018/2019: Marcel Zoetendal
Seizoen 2017/2018: Roelof Klos & Jelle Jan Mink & Wilco Kuipers & Coenraad van Meekeren
Seizoen 2016/2017: Wilco Kuipers
Seizoen 2015/2016: Louwrens van der Wal
Seizoen 2014/2015: Theo Flapper
Seizoen 2013/2014: Jos Postma
Seizoen 2012/2013: Berend Fekken
Seizoen 2011/2012: Marcel Zoetendal
Seizoen 2010/2011: Alle Mink
Seizoen 2009/2010: Ronny de Boer
Seizoen 2008/2009: Jacob Mink
Seizoen 2007/2008: Coenraad van Meekeren
Seizoen 2006/2007: ?
Seizoen 2005/2006: ?
Seizoen 2004/2005: Jan Noppert
Seizoen 2003/2004: ?
Seizoen 2002/2003: Arend Hoekstra
Seizoen 2001/2002: Arno Bokma
Seizoen 2000/2001: Jan Noppert & Evert Bokma
Seizoen 1999/2000: Roel Dijkstra
Seizoen 1998/1999: Berend Fekken
Seizoen 1997/1998: Harold Kelderhuis
Seizoen 1996/1997: Gerrit Post
Seizoen 1995/1996: Martin Roffel